Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Meksyk

 • Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
  Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
  Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
 • Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
  Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
  Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
 • Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
  Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
  Meksyk - katalog państw - Why Not Fly
 • Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
 • Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
 • Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Wybrzeże Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
 • Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
 • Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
 • Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
  Panorama Meksyku - katalog państw - Why Not Fly
Kontynent:Ameryka Północna
Opis:Krajobraz Meksyku jest niesłychanie zróżnicowany. W niewielkich odległościach od siebie występują; wybrzeże porośnięte bujną równikową roślinnością, wysokie góry, wierzchołki wulkanów i spalone słońcem pustynie...

WIZY, PRZEPISY WJAZDOWE. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzo­ziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o za­sadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Naro­dowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migracion – INM) w stolicy kraju lub w licznych oddzia­łach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie inter­neto­wej www.inm.gob.mx.

Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia proce­dury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migra­cyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przy­padku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjedno­czonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z meksykańskich urzę­dów konsu­larnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migra­cyjnych, natomiast ostemplowaną kopię należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty – niedopełnienie obowiązku zgło­szenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Kon­sek­wencją nie-ostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.

 

 

Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD.

Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.

 

PRZEPISY CELNE. Podczas przekraczania granicy należy wy­pełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży ro­dzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.

Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wyma­ganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obo­wiązujące przepisy zezwalają na wwóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.

Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabra­niające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczko­wanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygoto­wanych metodami domowymi.

Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy prze­zna­czone do użytku osobistego, aparat foto­gra­ficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komór­kowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radio­magnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących po­dejrzeń, że mogą mieć prze­zna­czenie handlowe.

 

 

PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH. Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty. Wzór paszportu jest jednolity dla całej Unii. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne w Polsce prowadzą listę lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i dokonywania w nich stosownych wpisów (www.wilw.waw.pl/, www.piwwawa.com.pl/ lub www.vetpol.org.pl/). W przypadku podróży do Meksyku ze zwierzęciem towarzyszącym, podróżującym w celach niehandlowych, konieczne jest posiadanie stosownego zaświadczenia/świadectwa weterynaryjnego o stanie zdrowia zwierzęcia i szczepieniach (wymagane jest bezwzględnie szczepienie przeciwko wściekliźnie, ponadto zwierzę powinno być odrobaczone i odkleszczone). Zaświadczenie weterynaryjne, wystawione na 48 godzin przed wyjazdem z Polski przez uprawnionego lekarza weterynarii, powinno być zalegalizowane tzw. "czerwoną pieczęcią" Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie: ul. Gagarina 15, tel. 022 840 43 33 lub 022 841 13 19).

Właściciele zwierząt powinni przed podróżą do lub z Meksyku skontaktować się z przedstawicielem linii lotniczej, celem uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących wewnętrznych regulacji wybranego przewoźnika. Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/ .

 

PRZEPISY PRAWNE. Nielegalny obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną.

 

MELDUNEK. Cudzoziemcy przyjeżdżający na po­byty turystyczne do 180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

 

UBEZPIECZENIE. Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowe jest OC. Zalecamy wykupienie przed podróżą do Meksyku polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i cho­rób w jednym z międzynarodowych towarzystw ubezpie­czeniowych, które mają swe oddziały na terenie Meksyku lub Stanów Zjednoczonych.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Podczas przekraczania gra­nicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej, głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wiru­so­wymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spoży­wania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości.

Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 40–60 USD. Doba w szpitalu, w zależności od przyczyny hospitalizacji, kosztuje od 500 USD do 2000 USD, a rachunki szpitalne obejmują wszelkie zabiegi, badania analityczne, użycie aparatury oraz oddzielnie wysokie honoraria lekarzy. Apteki są dobrze zaopatrzone i powszechnie dostępne, nawet w późnych godzinach wieczornych. Warto jednak zabrać ze sobą niezbędne środki pierwszej po­trze­by: opatrunkowe, przeciwbiegunkowe i przeciwbólowe.

 

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Kierowcy powinni legity­mo­wać się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego, odpowiednie władze mogą wystawić meksy­kański duplikat. Przy wypoży­czaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).

 

BEZPIECZEŃSTWO. Obecnie najbardziej zagrożone prze­stępczością zorganizowaną rejony kraju to stany Sinaloa, Baja California, Chiapas oraz Michoacán. Zagrożenia wynikają prze­de wszystkim z działania na tym terenie karteli narkotykowych. Turyści powinni być tam przygotowani na kontrole ze strony policji, a w niektórych przypadkach nawet wojska. W stanie Chiapas oraz w małym stopniu w stanie Guerrero zagrożenie związane też jest z działalnością oddziałów zbrojnej partyzantki.

W związku z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa wzdłuż północnej granicy Meksyku, zaleca się polskim oby­watelom szczególną ostrożność podczas podróży w tym rejonie, zwłaszcza w okolicach miast Tijuana, Mexicali, Hermosillo i Ciudad Juárez.

W ostatnim czasie odnotowano wzrost przestępczości pospolitej w stanach Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora oraz w mieście Meksyk, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. „porwania ekspresowe”, które mogą być wynikiem np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. Najczęstszym rezultatem porwań „ekspresowych” jest doprowadzenie do opróżnienia konta bankowego, kradzież kart płatniczych i innych wartościowych rzeczy które cudzoziemiec ma przy sobie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Zaleca się, aby nie stawiać oporu napastnikom, oddać pieniądze i posiadane przy sobie przedmioty wartościowe. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach, a w szczególnych sytuacjach w depozycie placówki. W mieście Mek­syk powszechne są kradzieże kieszonkowe, do których dochodzi najczęściej podczas podróży stołecznym metrem oraz tzw. metrobusem. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu i dowodu osobistego i trzymanie ich w głównym bagażu, a w czasie podróży transportem publicznym trzymanie dokumentów i pieniędzy na klatce piersiowej pod ubraniem. Turyści zagraniczni bywają także ofiarami oszustów pod różnymi pretekstami pożyczających od nich pieniądze lub proszących o sko­rzy­stanie z kart płatniczych i kredytowych. Wśród tych oszustów spory odsetek stanowią cudzoziemcy mieszkający na stałe w Mek­syku. Duże kurorty wypoczynkowe (Acapulco, Cancún, Mérida), a także okolice międzynarodowych lotnisk to miejsca w których najczęściej odnotowywano przypadki tego typu przestępstw.

 

Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.

 

 

ŚWIĘTA. W Meksyku obchodzone są główne święta katolickie. Dniami wolnymi od pracy są ponadto: 5 lutego – rocznica ogło­szenia Konstytucji, 21 marca – rocznica urodzin Benito Juáreza, 1 maja, 16 września – rocznica uzyskania niepodległości oraz 20 listopada – rocznica Rewolucji Meksykańskiej. Kiedy dzień wolny od pracy przypada w środku tygodnia, zazwyczaj przesuwa się go na poniedziałek. W dni wolne zamknięte są urzędy publiczne. Instytucje publiczne i niektóre firmy prywatne praktycznie zamierają od połowy grudnia do ok. 5 stycznia.

 

INNE PRZYDATNE INFORMACJE:

Wiele przydatnych informacji znajduje się na stronie www.meksyk.polemb.net.

W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.

W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, MasterCard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank wydający kartę.

Należy pamiętać o napiwkach (od 10 do 15%) w restauracjach, barach i kawiarniach.

Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać negatywnie. Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza iż naprawdę wiedzą jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca.

Nie należy otwarcie krytyko­wać życia w Meksyku ani zachowania Meksy­kanów. Krytyka, nawet konstruktywna, nie jest dobrze przyjmowana.

W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptora i transformatora.

Znaleziono 3 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Galerie

Katalog miast

Katalog lotnisk

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA