Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Bilety lotnicze

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu


Właścicielem serwisu internetowego www.whynotfly.pl jest:


Why Not Fly Sp. z o. o. z siedzibą w Kielnarowej
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn
NIP Nr: 813-357-79-84
REGON Nr: 180404522


Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest akceptacja wszystkich podanych poniżej warunków regulaminu.
Akceptacja stanowi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży biletu lotniczego pomiędzy Użytkownikiem, a firmą Why Not Fly Sp. z o. o. na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
Jeżeli Państwo nie akceptują w pełni przedstawionych warunków, dalsze korzystanie ze stron www.whynotfly.pl nie jest możliwe.

1. Definicje
System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci , wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego.
Użytkownik - w ten sposób określa się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Systemu Rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca.

SMS (Short Message Service) - oznacza krótką wiadomość składającą się z maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy działający w sieciach telefonii komórkowej Operatorów komórkowych, który ma uaktywnioną usługę otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych.
Warunki taryfy - warunki rezerwacji, anulowania, dokonywania zmian w rezerwacji w tym także dotyczące braku możliwości anulowania bądź zmian w rezerwacji, wraz z wynikającymi z tego tytułu opłatami. Warunki taryfy dostarczane przez linie lotnicze w czasie rzeczywistym, dostępne są online w Serwisie Internetowym w formie linku udostępnianego w procesie rezerwacji. Warunki Taryfy linie lotnicze udostępniają w języku angielskim. Przy każdym zaproponowanym przez system połączeniu znajduje się odnośnik do warunków Taryfy lotniczej, w oparciu, o którą dokonano kalkulacji. Na warunki te składa się opis w języku angielskim pochodzący bezpośrednio z centralnego komputera systemu rezerwacyjnego. Jeżeli Klient rozumie warunki Taryfy i akceptuje je, potwierdza ten fakt na dalszym etapie przeprowadzania transakcji. Jeżeli warunki są dla Klienta niezrozumiałe powinien skontaktować się z kasjerem, który wyjaśni wszelkie wątpliwości.
Przewoźnik - przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego.
Bilet lotniczy - potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego.
Sprzedawca - Why Not Fly Sp. z o. o. jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych przy użyciu serwisu internetowego www.whynotfly.pl


 

2. Postanowienia ogólne
System rezerwacji Sprzedawcy umożliwia dokonywanie rezerwacji i sprzedaż biletów lotniczych. Założenie rezerwacji lub sprzedaż biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu lub telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie serwisu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Wobec rezerwacji założonych telefonicznie stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.


 

3. Zasady korzystania z serwisu
3.1. Odpowiedzialnośc użytkownika
Użytkownik niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
3.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej
Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo, uprawniające do działania w jej imieniu i na jej rzecz. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
3.3. Korzystanie z karty kredytowej
Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania
3.4. Ograniczenia odpowiedzialności
Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
3.5. Zakres korzystania z serwisu
Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego


 

4. Ochrona danych osobowych
4.1. Ochrona prywatności, a niezbędne dane
Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej oraz zachowuje wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926 wraz z późn. zm.) W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego w internetowym serwisie turystycznym www.whynotfly.pl, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego.
4.2. Przechowywanie i przetwarzanie danych
W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów -wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze. Dokonując zapytania o rezerwację i zakup biletu lotniczego Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie informacje na swój temat do właściwych linii lotniczych. Informacje powyższe gromadzone są w bazie danych Sprzedawcy i służą wyłącznie do, analizy i realizacji zamówień Klientów.

4.3. Zakres serwisu obejmuje:

a) udzielanie informacji o aktualnościach serwisu www.whynotfly.pl poprzez wiadomość przekazaną pocztą elektroniczną lub SMS. Odbywa się to na zasadach określonych w punkcie 4.7

4.3.1. Aktywowanie i korzystanie z Serwisu jest możliwe, o ile Użytkownik posiada dostęp do sprzętu oraz oprogramowania przystosowanego do korzystania z Serwisu, w szczególności:

a) w zakresie korzystania z usług Serwisu poprzez wiadomość SMS - urządzenia abonenckiego, tj. telefonu komórkowego ("telefon GSM") z dostępem do sieci telekomunikacyjnej i możliwością otrzymywania SMS.

4.3.2. Serwis www.whynotfly.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niedostarczeniem SMS'ów lub wiadomości przekazywanych pocztą elektroniczną w skutek podania niepoprawnych lub błędnych danych przez Użytkownika.

4.3.3. Koszty związane z wysyłaniem powiadomień SMS, o których mowa w pkt. 4.3. ponosi www.whynotfly.pl
4.4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.whynotfly.pl, jeśli Użytkownik wyrazi na powyższe zgodę.
4.5. Przekazywane Użytkownikom informacje o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.whynotfly.pl., zgodnie z wyrażoną przez nich zgodą będą traktowane przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.
4.6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanych informacjach..
4.7. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych.


 

5. Zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego
5.1. Wymagane dokumenty podróży
Użytkownik w momencie dokonywania rezerwacji zobligowany jest do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, w tym w szczególności: ważnego paszportu oraz wymaganej przy wjeździe wizy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.
5.2. Zapytanie o rezerwację
W celu dokonania wyboru połączenia lotniczego, Klient portalu wprowadza we właściwych rubrykach następujące dane: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data przylotu, liczba pasażerów, przedział wiekowy osoby podróżującej. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez system opcji oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych (m.in. obowiązkiem użytkownika jest podanie ważnego telefonu kontaktowego). Dane pasażera muszą się zgadzać z danymi w paszporcie, w przypadku niezgodności tych danych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z rozbieżnością danych zawartych w paszporcie i w kwestionariuszu.
5.3. Potwierdzenie rezerwacji
Po dokonaniu zapytania o rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające informacje o wybranym połączeniu, numer rezerwacji w formacie „Rezerwacja XXXXXX”, informacje o cenie oraz formie płatności.
5.4. Cena
5.4.1. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
- taryfę (cena za przelot)
- podatki i opłaty lotniskowe
- opłatę za wystawienie biletu (transaction fee).
5.4.2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
5.4.3. Cena biletu może ulec zmianie w stosunku do ceny z dnia założenia rezerwacji z powodu zmieniających się kursów walut, w których przeliczane są podatki i opłaty w bilecie.
5.4.4. Opłata za wystawienie biletu jest wprowadzoną przez Sprzedawcę dopłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych. Opłaty przedstawiają się następująco, bez względu na to jaki przewoźnik obsługuje połączenie:
Dla jednego pasażera - osoba dorosła, dziecko, młodzież lub senior:
* 45 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce;
 * 89 PLN za bilet na połączenia w Europie;
 * 119 PLN za bilet na pozostałe połączenia;

5.4.6. Informacja o wysokości dopłaty jest podana w serwisie oraz zostanie przesłana w potwierdzeniu rezerwacji.
5.4.7.  Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży.
5.4.8. Linie lotnicze mogą skrócić okres ważności rezerwacji, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jednak ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Klienta.
5.4.9. Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu wystawienia biletu. Potwierdzenie następuje drogą elektroniczną według danych podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.
5.5. Zakup biletu
5.5.1. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 18:00 rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
5.5.2. W okresie ważności rezerwacji cena biletu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od operatora portalu. W takim przypadku klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.


 

5.5.3 Formy płatności
Akceptowane są następujące formy płatności za bilety lotnicze zakupione na www.whynotfly.pl :


 

a) zapłata kartą kredytową
W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Klient zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących danych:
rodzaj karty / VISA, MASTERCARD
numer kartkod CVC/CVV( kod znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to 3 ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu
data ważności karty
imię i nazwisko właściciela karty
Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów.
W przypadku płatności kartą kredytową, rezerwacja zostanie sprawdzona pod kątem poprawności danych i kalkulacji a bilet zostanie wystawiony w dniu otrzymania rezerwacji do godziny 18.00. W przypadku rezerwacji dokonanych poza tymi godzinami, bilet zostanie wystawiony następnego dnia roboczego.
Informujemy iż nie ponosimy odpowiedzialności za wzrost ceny zarezerwowanych biletów, poza godzinami naszej pracy, które nie zostaną wykupione w terminie podanym w rezerwacji, jeżeli z Państwa strony nie otrzymaliśmy kontaktu telefonicznego, a najbliższy dzień roboczy był później niż termin wykupu rezerwacji podany na wydruku rezerwacji.
Informujemy iż termin wykupu rezerwacji może być skrócony przez przewoźnika. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli nastąpiło to poza godzinami pracy biura.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w przypadku:
* podróży rozpoczynających się w innych niż polskie portach lotniczych
* braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności
W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletu (odmowa akceptacji karty kredytowej, przekroczony limit, itp.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany a konsultant skontaktuje się z Państwem. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.
Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Sprzedający zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.


 

b) zapłata przelewem elektronicznym
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność.
 Przy takim rodzaju płatności, do wyceny dodawana jest opłata w wysokości 2% wartości całego zamówienia.


 

Dotpay logo


 

c) zapłata przelewem bankowym
Płatność przelewem jest dozwolona tylko wtedy gdy transakcja jest dokonywana na minimum dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu.
Przelewów należy dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska
nr konta 91 1600 1039 1843 7722 3000 0001
Why Not Fly Sp z o.o.
Kielnarowa 108A,
36-020 Tyczyn


W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko pasażera (ów). Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faxem na numer 17 77 88 390, lub drogą elektroniczną na adres [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript. Potwierdzeniem dokonania przelewu jest również plik w formacie pdf generowany z systemu bankowego.
Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

d) zapłata gotówką
Klient może dokonać płatności w naszym biurze:

KIELNAROWA
Kielnarowa 108A,
36-020 Tyczyn
Pon.-Pt.: 8.00 - 18.00

KRAKÓW
ul. Malborska 56
30-646 Kraków
Pon.-Pt.: 8.00 - 18.00

KROSNO
ul. Piłsudskiego 1
38-400 Krosno
Pon.-Pt.: 9.00 - 18.00


5.5.4
Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności danych zawartych na bilecie elektronicznym oraz niezwłoczne poinformowanie biura Why Not Fly Sp. Z O.O./O. KIELNAROWA jeśli występują jakieś niezgodności z oczekiwanymi parametrami podroży. W przypadku niezgodności spowodowanych przez Why Not Fly SP. Z O.O./O. KIELNAROWA pasażer możne dokonać bezkosztowej anulacji transakcji tylko w dniu wystawienia dokumentu przewozowego i w godzinach pracy Why Not Fly SP. Z O.O., tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.


 

6. Dostarczanie biletu lotniczego
6.1. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego
Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.whynotfly.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.


 

7. Odwołanie rezerwacji
7.1. Odwołanie rezerwacji przez klienta
Klient ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego. Po wystawieniu biletu zwrotu można dokonać według warunków określonych w taryfie. W przypadku biletów lotniczych tanich linii lotniczych (np. Wizza Air, Ryanair, easy Jet), rezerwowanych poprzez wyszukiwarkę dostępną w zakładce "Tanie linie", rezerwacja biletu lotniczego równoznaczna jest z jego wystawienim.
7.2. Odwołanie rezerwacji przez Sprzedawcę
Potwierdzona rezerwacja może być odwołana przez Sprzedawcę w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez klienta taryfę lub Przewoźnicy wymienieni na bilecie nie mają podpisanej między sobą umowy Interline. W tej sytuacji klientowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze a jedynie zwrot całości kwot wpłaconych na poczet biletu.


 

8. Zwrot biletu
8.1. Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.whynotfly.pl pod warunkiem, że skasowanie rezerwacji nastąpi przed dniem wylotu oraz o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu.
8.2. Zwrot należności za bilet, następuje w zależności od zastosowanej formy płatności.
8.3.1. W przypadku dokonania zapłaty gotówką - zwrot następuje w biurze sprzedającego, w którym nastąpiła zapłata za bilety.
8.3.2. W przypadku dokonania zapłaty przelewem - zwrot następuje na wskazany przez klienta rachunek bankowy (do 14 dni)
8.3.3. W przypadku dokonania zapłaty kartą kredytową - zwrot następuje na rachunek karty kredytowej którą dokonana została zapłata (do 30 dni)

9. Zmiana rezerwacji zakupionego biletu
9.1. Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu ( data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę. W tym celu należy skontaktować się z Centrum rezerwacji.
9.2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.
9.3. Zmiana biletu lotniczego podlega opłacie transakcyjnej w wysokości 100 zł.
9.4. W szczególnych przypadkach, istnieje możliwość bezpłatnego anulowania biletu, tylko i wyłącznie w tym samym dniu, w którym został zakupiony, do godziny 15.00.

10. Reklamacje
Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty dostarczenia biletu, w biurze Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] za potwierdzeniem odbioru. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje klienta w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu.
11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy Sprzedawca stwierdzi złamanie niniejszego regulaminu.
11.3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
11.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U.00. Nr 22 poz.2).
11.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych lub działania siły wyższej.
11.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę rozstrzygane są przez właściwy sąd w Polsce.